Warunki gwarancji

Definicje:

Ilekroć w Warunkach Gwarancji użyto jednego z poniższych określeń, oznaczają one odpowiednio:

1. „Użytkownik” – oznacza Nabywcę opon wyprodukowanych przez producenta opon; określenie to obejmuje osoby fizyczne i przedsiębiorców.
2. „Producent” – oznacza Jinyu Tire CO.LTD, którego wyłącznym i oficjalnym
reprezentantem marki Black Lion w Polsce jest spółka Charter z siedzibą w Radzanowie.
3. „Gwarancja” – oznacza gwarancję jakości produktu, udzieloną zgodnie z Warunkami Gwarancji.
4. „Produkt” – oznacza opony ciężarowe, objęte gwarancją przez producenta.
5. „POG” – oznacza Punkt Obsługi Gwarancyjnej
6. „Data produkcji” – oznacza datę wyprodukowania opon przez producenta, umieszczoną trwale na boku opony w formacie: tydzień roku produkcji – rok produkcji.
7. „Graniczne zużycie czoła bieżnika” – oznacza moment osiągnięcia granicznego zużycia czoła bieżnika do wskazań TWI (pozostała głębokość bieżnika wynosi wtedy ok. 1.6 mm )
8. „Procentowy stopień zużycia” – oznacza pozostałą głębokość bieżnika w używanej oponie,
wyliczoną w odniesieniu do głębokości bieżnikowanej opony na podstawie n/w wzoru:

A – procentowy stopień zużycia opony [%]
B – aktualna średnia głębokość bieżnika opony (zmierzona w 3 pkt obwodu opony) [mm]
C – wysokość bieżnika nowej opony [mm]
Zwrot kosztów zakupu – za zwrot kosztów zakupu uważa się zapłatę aktualnie obowiązującej ceny(według cennika COP) z uwzględnieniem średnich rynkowych rabatów.

Warunki gwarancji:

1.Charter Sp. z o.o. udziela gwarancji w imieniu producenta na produkt,
bez limitu przebiegu do momentu osiągnięcia granicznego zużycia czoła bieżnika bez ograniczeń czasowych.

2. Gwarancją objęte są wyłącznie wady produktu wynikłe podczas ich eksploatacji z przyczyn tkwiących w ogumieniu, obejmujące wady konstrukcyjne, materiałowe i wykonawcze.

3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów:
• z granicznie zużytym czołem bieżnika,
• naprawianych, bez względu na sposób i zakres naprawy oraz podmiot, który wykonał tę naprawę,
• z nacinanym czołem bieżnika
• bieżnikowanych
• z nieczytelnym lub usuniętym / uszkodzonym (częściowo lub całkowicie) numerem DOT
i / lub numerem fabrycznym, i / lub datą produkcji,
• zużytych powyżej 10 % w przypadku reklamacji związanych z wibracjami i / lub niestabilnością prowadzenia pojazdu,
• nie posiadających europejskiej homologacji.

4. Ewentualne reklamacje Użytkownicy mogą zgłaszać w:
• upoważnionych Punktach Obsługi Gwarancyjnej
• punktach zakupu ogumienia.

5. W celu prawidłowego zgłoszenia reklamacji, umożliwiającego rozpatrzenie,Użytkownik zobowiązany jest do:
• dostarczenia reklamowanego produktu do w/w podmiotów w terminie maksymalnie 14 dni od dnia wykrycia wady,
• dostarczenia reklamowanego produktu wraz z obręczą koła, na której był eksploatowany, jeśli wada ogumienia jest widoczna tylko po napełnieniu go ciśnieniem roboczym,
• dostarczenie wypełnionej karty gwarancyjnej (z datą sprzedaży, pieczęcią, podpisem sprzedającego oraz danymi zakupionych opon) oraz dowodu zakupu na reklamowany produkt
• udostępnienia pojazdu, na którym był eksploatowany reklamowany produktu do oceny stanu technicznego

6. Importer oświadcza, że wszystkie reklamacje winny być rozpatrzone w ciągu 60 dni od daty dostarczenia reklamowanego produktu do w/w podmiotów ,spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zachowaniu tego terminu, wynikające z przyczyn niezależnych, a leżących po stronie Użytkownika i / lub podmiotów przyjmujących reklamację, wymienionych w pkt 4.

7. W przypadku konieczności przeprowadzenia specjalistycznych badań reklamowanego produktu, w/w termin może ulec wydłużeniu, przy czym decyzję o wykonaniu takich badań w niezbędnym zakresie może podjąć wyłącznie producent, który poinformuje o tym fakcie podmiot, który przyjął reklamację przed upływem 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Wydłużony termin rozpatrzenia reklamacji nie powinien być dłuższy, niż 60 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji produktu.

8. Uznanie reklamacji produktu nie nakłada na producenta żadnych zobowiązań odszkodowawczych.

9. W przypadku uznania reklamacji na wadę produktu zgłoszoną przez osobę fizyczną, tj. Użytkownika, w okresie obowiązywania gwarancji producenta (określonym w pkt 1 niniejszych warunków gwarancji), który w świetle ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, nabył towar konsumpcyjny – produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma on prawo do:

• bezpłatnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad, lub zwrotu 100 % kosztów
• wymiany produktu na nowy, wolny od wad, pod warunkiem zapłacenia kwoty odpowiadającej procentowemu stopniowi zużycia reklamowanego produktu
• zwrotu kosztów zakupu produktu, pomniejszonych o kwotę odpowiadającą procentowemu stopniowi zużycia reklamowanego produktu,

10. W przypadku uznania reklamacji na wadę produktu zgłoszoną przez Użytkownika w okresie obowiązywania gwarancji producenta (określonym w pkt 1 niniejszych warunków gwarancji), który w świetle ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, nabył produkt w celu związanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą, ma on prawo do:• wymiany produktu na nowy, wolny od wad, pod warunkiem zapłacenia kwoty odpowiadającej procentowemu stopniowi zużycia reklamowanego produktu,
• zwrotu kosztów zakupu produktu, pomniejszonych o kwotę odpowiadającą procentowemu stopniowi zużycia reklamowanego produktu.

11. Importer zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu załatwienia każdej uznanej reklamacji, wymienionych w pkt 10 i 11, tj. wymiany produktu lub zwrotu kosztów. W przypadku przerwania produkcji reklamowanego produktu, w procesie wymiany będzie używany podobny produkt.

12. Produkt, po uznaniu reklamacji na jego wadę przez POG w procesie wymiany produktu lub zwrotu kosztów w ramach niniejszej gwarancji staje się własnością importera.

13. Gwarancja nie obejmuje wad produktu wynikających z:
• nieprawidłowego transportu, przechowywania i użytkowania opon, podczas których produkt narażony jest m.in. na: odkształcenia wynikające z nadmiernych nacisków, uderzeń i udarów, oddziaływanie substancji chemicznych (m.in. kwasów, zasad i innych materiałów żrących, rozpuszczalników, materiałów ropopochodnych tj. paliw, olejów, smarów i ich pochodnych) oraz ozonu i wysokich temperatur,
• używania opon niezgodnie z ich przeznaczeniem i / lub parametrami technicznymi,
• nieprawidłowego montażu lub demontażu, w tym montażu produktu na obręcz o niewłaściwym rozmiarze lub typie, lub na obręcz, która jest uszkodzona i / lub skorodowana oraz z zastosowania podczas montażu dętki, ochraniacza lub zaworu o nieprawidłowym typie i wymiarze, innym niż zalecane przez producenta,
• eksploatacji nadmiernie obciążonego pojazdu, powodującej przekroczenie dopuszczalnej nośności ogumienia (określonej na boku każdego produktu) i / lub dopuszczalnych nacisków na osie, wyszczególnionych na tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonych odpowiednimi przepisami,
• niedbalstwa, jazdy z nadmierną prędkością, niewłaściwego użytkowania i stylu jazdy, a w szczególności z gwałtownego hamowania i przyśpieszania,
• niewłaściwego stanu technicznego pojazdu, w tym m.in. nieprawidłowej geometrii zawieszenia, niewyważenia kół, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, poduszek, tulei metalowo gumowych, sprężyn, resorów, drążków reakcyjnych i innych elementów zawieszenia, a także nieprawidłowo działających systemów hamulcowych, wspomagających hamulce i antypoślizgowych (m.in. ABS, EBS, ASR, ESP, BAS itp.),
• eksploatacji opon z nieprawidłowym ciśnieniem wewnętrznym w odniesieniu do zaleceń producenta pojazdu i / lub producenta opon,
• nadmiernego zużycia wynikającego z eksploatacji pojazdu w ekstremalnych warunkach drogowych i pogodowych,
• wszelkich uszkodzeń mechanicznych (w tym m.in. wszelkich przecięć, przebić oraz uszkodzeń spowodowanych m.in.: ciałem obcym pomiędzy kołami bliźniaczymi, uderzeniem o przeszkodę czołem bieżnika, barkiem lub bokiem opony, najechaniem na krawężnik, wyrwę w jezdni, itp.), w tym także spowodowanych oddziaływaniem na produkt substancji chemicznych (lub podobnie działających środków, w tym wymienionych w pkt 14), powodujących m.in.: uszkodzenie / degradację / przyśpieszone starzenie produktu,
• użycia produktu w zawodach sportowych lub w innych wydarzeniach mających cechy współzawodnictwa sportowego,
• pożaru, przyczyn naturalnych lub spowodowanych innymi okolicznościami, pozostającymi poza kontrolą producenta pojazdu (np. pożar, wypadek, przegrzanie, siła wyższa, itp.).

Gwarancja na produkt nie pokrywa i roszczenia odszkodowawcze są wykluczone z powodu: kosztów spowodowanych zużyciem eksploatacyjnym jego składowych,
• kosztów wezwania, holowania, dodatkowego czasu podróży i wynagrodzenia za pracę, przestoju pojazdu, rozładowania pojazdu, wynajęcia pojazdu zastępczego, ponownego załadunku itp.,
• wszelkich strat ekonomicznych i szkód (obejmujących m.in. utratę zysku, przychodów, wartości firmy lub spodziewanych oszczędności),
• roszczeń przedstawionych Użytkownikowi pojazdu przez osoby trzecie,
• wszelkich innych uszkodzeń, szkód, strat i obrażeń, spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio wadą produktu, wadą wykonawczą lub spowodowaną niedbalstwem lub błędem pracowników wszystkich podmiotów świadczących usługi serwisowe dla ogumienia.

15. Zgodnie z postanowieniami pkt 15, wszelkie w/w roszczenia odszkodowawcze skierowane do producenta lub COP są wykluczone. Jednocześnie żadnego z postanowień pkt 15 nie można traktować jako wyłączenia lub ograniczenia próby wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności producenta, wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

16. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego (Użytkownika), wynikających z niezgodności towaru z umową w oparciu o ustawę z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej